Avís Legal

El present lloc web de la Diputació d’Alacant, junt amb els seus continguts (textos, imatges, sons, bases de dades, codis, etc) , són propietat de la Diputació d’Alacant i els organismes autònoms vinculats a ella, o de tercers que hagen autoritzat el seu ús a la pròpia Diputació. Tot el material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel•lectual, per la qual cosa els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per a reparar els danys i perjuís causats per qualsevol acte que vulnere els drets de propietat intel•lectual sobre estos continguts.

Tot accés a este lloc web està subjecte a les condicions següents:

 • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o enviar tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compte amb autorització expressa i per escrit de la Diputació d’Alacant. La informació que es facilita en esta pàgina no pot ser objecte de venda o cessió per part dels usuaris, en cap concepte.
 • L’usuari es compromet a utilitzar este lloc web sense incórrer en activitats que puguen ser considerades il•lícites o il•legals, que infringisquen els drets de la Diputació d’Alacant o de tercers, o que puguen atemptar contra les normes vigents. La Diputació d’Alacant no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda en el lloc web, si bé caldrà atindre’s a les prescripcions i advertències que s’establisquen per a determinats documents i aplicacions.
 • La Diputació d’Alacant donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades, incorporant les mesures de seguretat, qualitat i de control necessàries per a garantir l’autenticitat, confidencialitat, integritat, disponibilitat i conservació de la informació.
 • Les comunicacions que faça l’usuari de la web que continguen dades de caràcter personal es faran per mitjà d’un sistema de comunicació en un entorn segur, establit amb l’objectiu de garantir, en la mesura que siga possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Este sistema permet encriptar la informació transmesa entre l’usuari i la Diputació. L’usuari podrà verificar si es troba en un entorn segur comprovant l’existència d’un cadenat tancat que apareixerà en la part inferior de la pantalla.
 • L’usuari de la web dóna el seu consentiment expresse i inequívoc i, per tant, autoritza a la Diputació d’Alacant a incorporar les dades que facilite per este mig als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment de web, d’acord amb la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 • L’usuari de la web que facilita dades de caràcter personal en la Diputació d’Alacant queda informat que podrà exercir davant de la mateixa els drets ARC d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, d’acord amb el que establix la LOPD, per mitjà de la corresponent sol•licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI, davant de qualsevol oficina de Registre de la Diputació d’Alacant
 • La Diputació d’Alacant té aprovada la Política de seguretat d’utilització dels mitjans electrònics (ENS), adoptant les mesures i els mecanismes necessaris per a garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produïsquen per mitjà de la web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i servicis que es posen a disposició dels usuaris.
 • La Diputació d’Alacant no garantix que la web i el servidor estiguen lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjuís que es puguen derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’este sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació, així com també de danys que puguen ser causats per terceres persones per mitjà d’intromissions il•legítimes fora del control de la Diputació.
 • La informació administrativa publicada en este lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni substituïx la publicitat dels documents que hagen de publicar-se en Diaris i Butlletins Oficials, l’edició de la qual és l’únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i del contingut dels mateixos, ni de la mateixa pot derivar-se efecte jurídic vinculant algun, devent l’usuari contrastar l’esmentada informació amb l’existent en els Diaris i Butlletins Oficials, si és el cas, o amb la que es troba en poder de les dependències.
 • La Diputació d’Alacant no és responsable dels continguts situats fora del seu web, en els llocs web de tercers, als que es puga accedir per mitjà de o a través d’enllaços situats en el lloc web de la Diputació. La Diputació informa que tals enllaços i enllaços que apareixen en el seu web tan sols constituïxen una orientació per a l’usuari.
 • La Diputació d’Alacant no garantix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels seus servicis. Quan siga raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web i dels servicis
 • La Diputació d’Alacant es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de servicis i les condicions que es requerixen per a utilitzar-ho.
 • L’ús d’este lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.
 • Els possibles conflictes relatius a esta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma Valenciana. Tota persona usuària d’este lloc web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produïsca el seu accés, accepta el compliment i respecte d’esta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre-li.

Ús de Google Analytics.
Esta pàgina fa ús de Google Analytics, un servici d’anàlisi estadístic de web prestat per Google, Inc.., Una companyia de Delaware, l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia) , CA 94043, Estats Units (Google) . Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text ubicats en el seu ordinador, per a ajudar al lloc web a analitzar l’ús del mateix que fan els usuaris. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del lloc web (incloent la seua direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors. Google recopilarà informes de l’activitat del lloc web i prestant altres servicis relacionats amb l’activitat del lloc web i l’ús d’Internet, d’acord amb La Seua Política de privacitat.
Vosté pot evitar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies per mitjà de la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, vosté ha de saber que si ho fa pot ser que no puga fer ús de totes les funcionalitats d’este lloc web. A l’utilitzar este lloc web vosté consent el tractament d’informació sobre vosté per Google en la forma i per als fins abans indicats.