background

FAQS

Què és el voluntariat?

L’Acció Voluntària organitzada és aquella que es desenvolupa dins d’una organització sense ànim de lucre per persones físiques que, de manera altruista i solidària, intervenen amb les persones i la realitat social, davant de situacions de vulneració, privació o falta de drets o oportunitats per a aconseguir una millor qualitat de vida i una major cohesió i justícia social com a expressió de ciutadania activa organitzada.

Com puc ser-hi voluntari/ària?

És important que, abans de res, et planteges quin tipus de voluntari/ària ets. Pots parlar amb altres persones voluntàries, amb entitats que exercesquen tasques de voluntariat o acudir a algunes de les xarrades/conferències que aquestes associacions hi organitzen. Això t’ajudarà a definir la teua línia de participació.

Si ja tens una idea de la tasca en què vols ocupar el teu temps, busca una entitat o una ONG que s’adeqüe a les teues inquietuds i informa’t dels tràmits que has de realitzar. Consulta nostre Registre d’Entitats i contacta amb elles a través del formulari.

Quins drets tenen els voluntaris?

Segons la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat, els voluntaris tenen els drets següents:

 • Rebre regularment durant la prestació de la seua activitat, informació, orientació i suport, així com els mitjans materials necessaris per a l’exercici de les funcions que els encomanen.
 • Rebre en tot moment, a càrrec de l’entitat de voluntariat, i adaptada a les seues condicions personals, la formació necessària per al desenvolupament correcte de les activitats que els hi
 • Ser-hi tractats en condicions d’igualtat, sense discriminació, amb respecte de la seua llibertat, identitat, dignitat i els altres drets fonamentals reconeguts en els convenis, tractats internacionals i en la Constitució.
 • Participar activament en l’organització en què s’inseresquen, i col·laborar en l’elaboració, disseny, execució i avaluació dels programes o projectes, d’acord amb els seus estatuts o normes d’aplicació i, en la mesura que aquestes ho permeten, en el govern i administració de l’entitat de voluntariat.
 • Estar coberts, a càrrec de l’entitat de voluntariat, dels riscos d’accident i malaltia derivats directament de l’exercici de l’acció voluntària i de responsabilitat civil en els casos en què la legislació sectorial ho exigesca, a través d’una assegurança o una altra garantia financera.
 • L’entitat de voluntariat ha de reembossar les despeses realitzades en l’exercici de les seues activitats, segons el que preveu l’acord d’incorporació i en relació amb l’àmbit d’actuació de voluntariat que desenvolupen.
 • Disposar d’una acreditació identificativa de la seua condició de voluntari en què conste, a més, l’entitat del voluntariat en què
 • Realitzar la seua activitat d’acord amb el principi d’accessibilitat universal adaptat a l’activitat que exerce
 • Obtindre reconeixement de l’entitat de voluntariat, pel valor social de la seua contribució i per les competències, aptituds i destreses assolides com a conseqüència de l’exercici de la seua tasca de voluntariat.
 • Que les seues dades de caràcter personal siguen tractades i protegides d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.
 • Cessar en la realització de les seues activitats com a voluntari/ària en els termes que estableixen l’acord d’incorporació.

Quins són els deures d’un/a voluntari/ària?

Els voluntaris estan obligats a:

 • Complir els compromisos assolits amb les entitats de voluntariat en què s’integren, reflectits en l’acord d’incorporació, i respectar les seues finalitats i els seus
 • Guardar la confidencialitat corresponent de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de l’acció voluntà
 • Rebutjar qualsevol contraprestació material o econòmica que pogueren rebre bé de les persones destinatàries de l’acció voluntària, bé d’altres persones relacionades amb la seua acció voluntà
 • Respectar els drets de les persones destinatàries de l’acció voluntària en els termes que preveu l’article 16 de la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat.
 • Actuar amb la diligència corresponent i de forma solidà
 • Participar en les tasques formatives previstes per l’entitat de voluntariat per a les activitats i funcions confiades, així com en les que, amb caràcter permanent, es precisen per a mantindre la qualitat dels serveis que presten.
 • Seguir les instruccions de l’entitat de voluntariat que tinguen relació amb el desenvolupament de les activitats encomanades.
 • Utilitzar correctament l’acreditació personal i els distintius de l’entitat de voluntariat.
 • Respectar i tenir cura dels recursos materials que pose a la seua disposició l’entitat de voluntariat.
 • Complir les mesures de seguretat i salut existents en l’entitat de voluntariat.
 • Observar les normes sobre protecció i tractament de dades de caràcter personal d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i la resta de normativa d’aplicació.

Sóc menor d’edat. Puc ser-hi voluntari/ària?

Sí, sempre que s’acomplesquen els requisits següents establerts en la Llei de Voluntariat:

 • Els majors de 16 i menors de 18 anys hauran de comptar amb el consentiment dels seus progenitors, tutors o representants legals.
 • Els menors de 16 i majors de 12 anys podran dur a terme accions de voluntariat si compten amb l’autorització expressa dels seus progenitors, tutors o representants legals en què es valorarà si aquelles perjudiquen o no el seu desenvolupament i formació integral.

Puc ser-hi voluntari/ària sense pertànyer a una entitat sense finalitat de lucrament?

No. El voluntariat és el conjunt d’activitats d’interés general desenvolupades per persones físiques dutes a terme a través d’entitats de voluntariat d’acord amb programes concrets i dins o fora del territori espanyol.

És el mateix ser-hi voluntari/ària que cooperant?

No. Ser cooperant és un treball professional, remunerat i molt especialitzat per al qual es necessita una bona formació i experiència.

Estic estudiant una carrera. Em poden convalidar assignatures mitjançant tasques de voluntariat?

No. Això s’anomena treball en pràctiques. Si el que busques és la convalidació de determinades assignatures, parla amb la teua facultat i que t’informen dels diferents acords establerts amb organitzacions que promoguen el treball en pràctiques, o fes una proposta per poder exercir aquestes tasques en l’entitat en què tingues interés.

Com registrar i gestionar la meva associació a la Plataforma?