Llei de Voluntariat

Amb l’entrada en vigor de la Llei 45/2015 de voluntariat a Espanya —la qual aposta per un voluntariat obert, participatiu i intergeneracional— que combina, amb l’equilibri necessari, les dimensions d’ajuda i participació, sense renunciar a la seua aspiració a la transformació de la societat i més enfocat a la qualitat que a la quantitat- s’admeten sense exclusions les formes de voluntariat noves, així com la seua presència no sols en el Tercer Sector, sinó en empreses, universitats i administracions públiques.

Les aportacions dels voluntaris i de les voluntàries es realitzen en organitzacions molt diverses i cadascuna té maneres diferents de manifestar-se. Les organitzacions que representen el voluntariat al nostre país, i en conseqüència, a la nostra província, es caracteritzen per la diversitat, la complexitat i l’heterogeneïtat facilita la presència de diferents participants, amb motivacions, també, diferents i que intervenen en espais heterogenis de la realitat social alacantina. Difereixen en els objectius i, també, en els àmbits d’actuació; per tant, les maneres d’intervindre responen a les diferències apuntades adés.

Convé recordar, que l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article 1.3, determina que la nostra Comunitat ha de reforçar la democràcia i garantir la participació de la ciutadania en la consecució de les seues finalitats. En aquesta línia de treball l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant es planteja l’elaboració del Pla Provincial de Voluntariat, d’acord amb els principis de participació i cooperació, i el caràcter integral i transversal de l’estratègia de treball que es pretén dur a terme.

La Llei 45/2015 de Voluntariat

 • Promoure i facilitar la participació solidària de la ciutadania en actuacions de voluntariat realitzades a través d’entitats de voluntariat, dins i fora del territori de l’Estat i d’acord amb els valors i principis del voluntariat.
 • Fixar els requisits que han de reunir els voluntaris i el règim jurídic de les seues relacions amb les entitats de voluntariat i amb les persones destinatàries de les actuacions de voluntariat.
 • Descriure la cooperació que, en l’àmbit de les respectives competències, poden dur a terme les administracions públiques dins del marc de la Constitució i dels Estatuts d’Autonomia en matèria de voluntariat.
 • Determinar les funcions de l’Administració General de l’Estat en l’àmbit de les seues competències en matèria de voluntariat.

 

Què s’entén per voluntariat?

Per voluntariat s’entén, el conjunt d’activitats d’interés general desenvolupades per persones físiques, sempre que reunisquen els següents requisits:

 • Que tinguen caràcter solidari.
 • Que la seua realització siga lliure.
 • Que es duguen a terme sense contraprestació econòmica o material, sense perjudici de l’abonament de les despeses reembossables que l’acompliment de l’acció voluntària ocasione.
 • Que es desenvolupen a través d’entitats de voluntariat d’acord amb programes concrets i dins o fora del territori espanyol.

 

Quins principis fonamenten l’acció voluntària?

 • La llibertat com a opció personal del compromís tant dels voluntaris com de les persones destinatàries de l’acció voluntària.
 • La participació com a principi democràtic d’intervenció directa i activa en l’espai públic i en les responsabilitats comunes, i com a generadora de ciutadania activa i dimensió comunitària.
 • La solidaritat amb consciència global que exigeix congruència entre les actituds i compromisos quotidians i l’eliminació d’injustícies i desigualtats.
 • La complementarietat respecte a les actuacions de les administracions públiques, entitats sense ànim de lucre o professionals que intervenen en cadascun dels àmbits del voluntariat.
 • L’autonomia i independència en la gestió i la presa de decisions.
 • La gratuïtat del servei que presta, sense buscar benefici econòmic o material.
 • L’eficiència que busca l’optimització dels recursos i pensa tant en les persones destinatàries de l’acció voluntària, com en l’acció voluntària en el seu conjunt, en nom de la funció social que ha d’acomplir.
 • La igualtat d’oportunitats de dones i homes en tots els àmbits d’actuació del voluntariat.
 • La no discriminació dels voluntaris per raó de nacionalitat, origen racial o ètnic, religió, conviccions ideològiques o sindicals, malaltia, discapacitat, edat, sexe, identitat sexual, orientació sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • L’accessibilitat de les persones amb discapacitat, de les persones majors i de les que estan en situació de dependència.

 

Àmbits d’actuació del voluntariat

 • Voluntariat social
 • Voluntariat internacional de cooperació per a desenvolupament
 • Voluntariat ambiental
 • Voluntariat cultural
 • Voluntariat esportiu
 • Voluntariat educatiu
 • Voluntariat sociosanitari
 • Voluntariat d’oci i temps lliure
 • Voluntariat comunitari
 • Voluntariat de protecció civil

 

A qui reconeixem la condició de voluntari o voluntària?

A les persones físiques que decidesquen dedicar-hi, lliurement i voluntàriament, tot o part del seu temps a la realització de les activitats voluntàries.

Els menors d’edat podran tindre la condició de voluntaris sempre que es respecte el seu interés superior i acomplesquen els requisits següents:

 • Els majors de 16 i menors de 18 anys hauran de comptar amb el consentiment dels seus progenitors, tutors o representants legals.
 • Els menors de 16 anys i majors de 12 podran dur a terme accions de voluntariat si compten amb l’autorització expressa dels seus progenitors, tutors o representants legals en la qual es valorarà si aquelles perjudiquen o no el seu desenvolupament i formació integral.

 

Quins drets reconeix la Llei de Voluntariat als voluntaris?

 • Rebre regularment durant la prestació de la seua activitat, informació, orientació i suport, així com els mitjans materials necessaris per a l’exercici de les funcions que se’ls encomanen.
 • Rebre en tot moment, a càrrec de l’entitat de voluntariat, i adaptada a les seues condicions personals, la formació necessària per al desenvolupament correcte de les activitats que els assignen.
 • Ser tractades en condicions d’igualtat, sense discriminació, i respectar la seua llibertat, identitat, dignitat i els altres drets fonamentals reconeguts en els convenis, tractats internacionals i en la Constitució.
 • Participar activament en l’organització en què s’inserisquen, i col·laborar en l’elaboració, disseny, execució i avaluació dels programes o projectes, d’acord amb els seus estatuts o normes d’aplicació i, en la mesura que aquestes ho permeten, en el govern i administració de l’entitat de voluntariat.
 • Estar coberts, a càrrec de l’entitat de voluntariat, dels riscos d’accident i malaltia derivats directament de l’exercici de l’acció voluntària i de responsabilitat civil en els casos en què la legislació sectorial ho exigisca, a través d’una assegurança o una altra garantia financera.
 • Que, a cada entitat de voluntariat se’ls reembosse les despeses realitzades en l’acompliment de les seues activitats, d’acord amb el que es preveu en l’acord d’incorporació i segons l’àmbit d’actuació de voluntariat que desenvolupen.
 • Disposar d’una acreditació identificativa de la seua condició de voluntari on conste, a més, l’entitat de voluntariat on participa.
 • Realitzar la seua activitat d’acord amb el principi d’accessibilitat universal adaptat a l’activitat que desenvolupen.
 • Obtindre el reconeixement de l’entitat de voluntariat pel valor social de la seua contribució i per les competències, aptituds i destreses assolides a conseqüència de l’exercici de la seua tasca de voluntariat.
 • Que les dades de caràcter personal siguen tractades i protegides d’acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 • Cessar la realització de les activitats com a voluntari en els termes establerts en l’acord d’incorporació.

 

Quines obligacions tenen els voluntaris?

 • Acomplir els compromisos assolits amb les entitats de voluntariat en les quals s’integren, reflectits en l’acord d’incorporació, i respectar-hi els objectius i estatuts.
 • Mantenir la confidencialitat corresponent de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de la seua acció voluntària.
 • Rebutjar qualsevol contraprestació material o econòmica que pogueren rebre, bé de les persones destinatàries de l’acció voluntària o bé d’unes altres relacionades amb la seua acció.
 • Respectar els drets de les persones destinatàries de l’acció voluntària.
 • Actuar amb la diligència corresponent i de manera solidària.
 • Participar en les tasques formatives previstes per l’entitat de voluntariat per a les activitats i funcions confiades, així com en aquelles que siga necessari mantindre, amb caràcter permanent, la qualitat dels serveis que presten.
 • Seguir les instruccions de l’entitat de voluntariat que tinguen relació amb el desenvolupament de les activitats encomanades.
 • Utilitzar correctament l’acreditació personal i els distintius de l’entitat de voluntariat.
 • Respectar i tindre cura dels recursos materials que pose a la seua disposició l’entitat de voluntariat.
 • Acomplir les mesures de seguretat i salut existents en l’entitat de voluntariat.
 • Observar les normes sobre protecció i tractament de dades de caràcter personal.

 

Qui tindrà la naturalesa d’entitats de voluntariat?

Les persones jurídiques que acomplesquen els requisits següents:

 • Estar legalment constituïdes i inscrites en els registres competents.
 • Mancar d’ànim de lucre.
 • Estar integrades o comptar amb voluntaris, sense perjudici del personal d’estructura assalariat necessari per al funcionament estable de l’entitat o per al desenvolupament d’actuacions que requeresquen un grau d’especialització concret.
 • Desenvolupar part o la totalitat de les seues actuacions mitjançant programes de voluntariat dissenyats i gestionats en el marc de les activitats d’interés general.